High-Speed Fastening Technology
P.T.H. “COMPART” Zbigniew Dziembowski ,  PL 44-100  Gliwice ,  ul. Gen.J.Sowińskiego 5 ,  (IMN - Budynek C) Tel: (+48) 322 380 680   |   Fax: (+48) 322 380 680   |   Mobile: (+48) 601 413 822   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

Warunki dostaw i płatności

Ogólne warunki dostaw i płatności firmy P.T.H. COMPART 

(edycja: styczeń 2013)

§ 1. Obowiązywanie Warunków: 1.    Niniejsze    ogólne    warunki    dostaw    i    płatności    (w    dalszej    części    „Warunki“)    znajdują    wyłączne zastosowanie   do      wszystkich   dostaw   i   świadczeń   firmy   P.T.H.   COMPART      (zwaną      dalej   „Sprzedający”). Niniejsze   Warunki   stają   się   częścią   składową   wszystkich   umów   sprzedaży   i   dostawy   (w   dalszej   części „umowa”)    i    znajdują    także    zastosowanie    do    wszystkich    przyszłych    stosunków    handlowych    pomiędzy Sprzedającym   i   Kupującym,   nawet   jeśli   nie   zostaną   w   danym   przypadku   ponownie   wyraźnie   uzgodnione. Wyłącza   się   zastosowanie   sprzecznych,   odmiennych   lub   uzupełniających   ogólnych   warunków   Kupującego, także   w   przypadku,   gdy   Kupujący   złożył   na   ich   podstawie   zamówienie   lub   inne   oświadczenie,   jak   również w   przypadku,   gdy   Sprzedający   wiedząc   o   odmiennych   warunkach   Kupującego   zrealizował   na   jego   rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń. 2.      Wszelkie   odstępstwa   od   niniejszych   Warunków   oraz   zmiany   i   uzupełnienia   umowy   zawartej   na   ich podstawie wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. 3.    Niniejsze    Warunki    mają    postać    elektroniczną    i    udostępnianie    są    Kupującemu    w    formie    pliku komputerowego      dostępnego      w      powszechnie      stosowanym      formacie      na      stronie      internetowej (www.soyer.info.pl      oraz      www.heinz-soyer.pl)      w      sposób      umożliwiający      Kupującemu      pobranie, przechowywanie    i    odtwarzanie    w    zwykłym    toku    czynności.    Niniejsze    Warunki    tracą    moc    z    chwilą opublikowania    na    w/w    stronie    internetowej    nowych    warunków    lub    z    chwilą    dostarczenia    nowych warunków Kupującemu. § 2. Oferta i zawarcie umowy: 1.   Informacje,   cenniki   oraz   inne   materiały   reklamowe   i   handlowe   Sprzedającego   nie   stanowią   oferty   w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do współpracy. 2.        Umowa    zawierana    jest    na    podstawie    zamówienia    Kupującego.    Zamówienie    to    stanowi    ofertę    w rozumieniu   kodeksu   cywilnego,   a   Kupujący   związany   jest   złożonym   zamówieniem   przez   okres   co   najmniej 7   (siedmiu)   dni   od   dnia   jego   wpływu   u   Sprzedającego.   Zamówienia   Kupującego   wymagają   każdorazowo wyraźnego    pisemnego    potwierdzenia    ich    przyjęcia    przez    Sprzedającego,    a    do    tego    czasu    nie    wiążą Sprzedającego.    Umowę    uważa    się    za    zawartą    z    chwilą    wyraźnego    pisemnego    potwierdzenia    przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. 3.        Jeżeli    potwierdzenie    przyjęcia    zamówienia    przez    Sprzedającego    różni    się    od    treści    zamówienia złożonego    przez    Kupującego,    zawarcie    umowy    następuje    na    zaproponowanych    przez    Sprzedającego warunkach,    jeżeli    Kupujący    najpóźniej    w    ciągu    3    (trzech)    dni    od    otrzymania    potwierdzenia    przyjęcia zamówienia nie odrzuci go w sposób wyraźny na piśmie. 4.      Ustne   lub   telefoniczne   ustalenia   mają   moc   wiążącą   z   chwilą   ich   wyraźnego   pisemnego   potwierdzenia przez Sprzedającego. 5.    Sprzedający    zastrzega    sobie    prawo    własności    i    prawa    autorskie    do    rysunków,    kalkulacji,    zdjęć, opracowań   o   charakterze   opiniodawczym   oraz   innych   dokumentów   dostarczonych   lub   udostępnionych Kupującemu   przy   zawieraniu   umowy.   Przeznaczone   są   one   jedynie   do   celów   związanych   z   zawarciem umowy   i   nie   mogą   być,   zarówno   w   całości   jak   i   w   części,   powielane   lub   udostępniane   osobom   trzecim   bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego. § 3. Miejsce i terminy dostawy: 1.   W   przypadku   braku   odmiennych   wyraźnych   pisemnych   uzgodnień,   miejscem   spełnienia   świadczenia Sprzedającego (miejscem dostawy) jest siedziba zakładu Sprzedającego w Gliwicach. 2.    Terminem    dostawy    jest    termin    wynikający    z    zamówienia    potwierdzonego    przez    Sprzedającego.    W przypadku    braku    możliwości    realizacji    dostawy        w    terminie    wskazanym    w    zamówieniu    Kupującego, Sprzedający   potwierdzając   przyjęcie   zamówienia   określi   równocześnie   w   sposób   wiążący   inny   termin dostawy, z zastrzeżeniem §2.3 niniejszych Warunków. 3.    Termin    dostawy    rozpoczyna    swój    bieg    dopiero    w    momencie,    gdy    Kupujący    przekaże    wszelkie dokumenty    i    informacje    niezbędne    do    prawidłowego    zrealizowania    dostawy    (w    szczególności    poda niezbędne    dane    techniczne    zamawianego    towaru,    a    jeśli    uzgodniono    płatności    przed    wykonaniem dostawy,   gdy   również   dokona   umówionych   wpłat).   Kupujący   ponosi   pełną   odpowiedzialność   za   skutki podania   nieprawidłowych   i   niekompletnych   danych   zamówienia   oraz   za   błędy/opóźnienia   wynikłe   z   tej przyczyny. 4.    Terminy    dostawy    uważa    się    za    dochowane,    jeśli    do    upływu    tych    terminów    zgłoszono    gotowość przedmiotu     dostawy     do     wysyłki.     Terminy     dodatkowe     Kupujący     zobowiązany     jest     wyznaczać Sprzedającemu    na    piśmie    i    nie    mogą    być    one    krótsze    niż    2    tygodnie    od    dnia    otrzymania    przez Sprzedającego informacji o wyznaczeniu terminu dodatkowego. 5.     Sprzedający     nie     ponosi     odpowiedzialności     za     niedotrzymanie     terminu     dostawy     w     przypadku wystąpienia    siły    wyższej    lub    innych    nieprzewidywalnych,    nadzwyczajnych    i    niezawinionych    przez Sprzedającego     okoliczności,     które     istotnie     utrudniają     lub     uniemożliwiają     terminowe     wykonanie zobowiązania.    Dotyczy    to    w    szczególności    okoliczności    takich    jak    np.    problemy    z    zaopatrzeniem    w surowce,   zakłócenia   pracy   zakładu   spowodowane   w   szczególności   przez   ogień,   wodę,   awarie   urządzeń produkcyjnych   i   maszyn,   strajk,   lokaut,   niedobór   materiałów,   energii,   utrudnienia   lub   brak   możliwości transportu,    działania    organów    państwowych,    zmiany    przepisów    prawa,    również    w    przypadku,    gdy okoliczności   te   wystąpią   u   dostawców   Sprzedającego   lub   ich   poddostawców.   W   powyższych   przypadkach Sprzedający    uprawniony    jest    do    przesunięcia    terminu    dostawy    o    okres    trwania    przeszkody    oraz    o odpowiedni   okres   niezbędny   do   wznowienia   dostaw,   o   czym   Sprzedający   powiadomi   Kupującego.   Przed upływem   wyżej   wskazanego   wydłużonego   terminu   dostawy   Kupujący   nie   jest   uprawniony   do   odstąpienia od   umowy.   O   ile   jednak   powyższe   przeszkody   spowodują   przekroczenie   uzgodnionego   terminu   dostawy   o co   najmniej   1   miesiąc   zarówno   Sprzedającemu   jak   i   Kupującemu   przysługuje   prawo   do   odstąpienia   od umowy    w    niezrealizowanej    części,    przy    czym    Kupującemu    prawo    to    przysługuje    pod    warunkiem bezskutecznego   upływu   dodatkowego   terminu   wyznaczonego   wcześniej   Sprzedającemu   zgodnie   z   §3.4.   in fine    niniejszych    Warunków.    W    powyższych    przypadkach    Kupującemu    nie    przysługują    jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedającego. 6.   W   przypadku   niedochowania   terminu   dostawy   z   winy   Sprzedającego   i   poniesienia   w   związku   z   tym przez    Kupującego    szkody,    Kupujący    uprawniony    jest    do    żądania    zryczałtowanego    odszkodowania. Odszkodowanie   to   obejmuje   szkody   typowe   i   możliwe   do   przewidzenia   w   chwili   zawierania   umowy,   a   jego wysokość    wynosi    maksymalnie    1%    za    każdy    pełny    tydzień    zwłoki,    nie    więcej    jednak    niż    łącznie    5    % wartości   netto   tej   części   dostawy,   która   w   wyniku   zwłoki   nie   mogła   zostać   wykorzystana   we   właściwym czasie   lub   nie   mogła   zostać   wykorzystana   zgodnie   z   umową.      Ponadto   Kupujący   uprawniony   jest   –   po bezskutecznym   upływie   dodatkowego   terminu   wyznaczonego   wcześniej   Sprzedającemu   zgodnie   z   §3.4.   in fine    niniejszych   Warunków   –   do   odstąpienia   od   umowy.   Prawo   odstąpienia   od   umowy   nie   przysługuje Kupującemu,    jeżeli    sam    pozostaje    w    opóźnieniu/zwłoce    z    odbiorem    towaru.    Jakiekolwiek    dalsze ewentualne     roszczenia     Kupującego     z     tytułu     zwłoki     w     dostawie,     w     szczególności     roszczenia odszkodowawcze są – z zastrzeżeniem postanowień §8 niniejszych Warunków – wyłączone. 7.   Dopuszcza   się   dostawy   częściowe/częściami.   Dostawy   częściowe   mogą   być   odrębnie   fakturowane.   W przypadku,   gdy   Sprzedający   wykona   umowę   w   części,   wyżej   wymienione   uprawnienia   (w   szczególności prawo   odstąpienia)   przysługują   Kupującemu   wyłącznie   w   odniesieniu   do   niewykonanej   części   umowy. Dostawy zmniejszone lub zwiększone do 10 % uznaje się za zgodne z umową. 8.   Kupujący   prawidłowo   poinformowany   o   nadejściu   przesyłki   odbierze   ją   przy   pierwszej   próbie   dostawy.     W   razie   nieodebrania   ponosi   koszty   dodatkowego   doręczenia.   Kupujący   zobowiązany   jest   do   odbioru towaru,   co   do   którego   zgłoszono   gotowość   do   wysyłki,   przed   upływem   terminu   dostawy.   W   przeciwnym przypadku    Sprzedający    uprawniony    jest    według    własnego    wyboru,    każdorazowo    na    koszt    i    ryzyko Kupującego   do   wysyłki   towaru   lub   jego   magazynowania   lub   po   uprzednim   powiadomieniu   Kupującego   i bezskutecznym   upływie   wyznaczonego   mu   dodatkowego   terminu,   do   jego   sprzedaży   z   wolnej   ręki   na warunkach   według   uznania   Sprzedającego,   przy   czym   kwoty   uzyskane   ze   sprzedaży   zostaną   zaliczone   na wierzytelności   Sprzedającego   z   tytułu   dostawy   nieodebranego   towaru,   a   Kupujący   zobowiązany   jest   do pokrycia   ewentualnej   różnicy   w   cenie.   Powyższe   obowiązuje   w   przypadku,   gdy   wysyłka   towaru   nie   może zostać wykonana z innych przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. § 4. Ceny i płatności: 1.   W   przypadku   braku   odmiennych   wyraźnych   pisemnych   uzgodnień   podane   przez   Sprzedającego   ceny są   cenami   według   formuły   EXW   zgodnie   z   Incoterms   2000.   Ceny   te   są   cenami   netto   i   ulegają   powiększeniu o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2.   Obowiązującą   ceną   dla   danej   dostawy   jest   cena   wskazana   przez   Sprzedającego   w   ofercie   handlowej   lub w   pisemnym   potwierdzeniu   przyjęcia   zamówienia.   W   przypadku   jednak   realizacji   dostawy   w   terminie późniejszym     niż     4     miesiące     od     dnia     potwierdzeniu     przyjęcia     zamówienia     przez     Sprzedającego, Sprzedający   zastrzega   sobie   prawo   zastosowania   ceny   wynikającej   z   cennika   obowiązującego   w   dniu realizacji dostawy. 3.    Ponadto    Sprzedający    zastrzega    sobie    prawo    do    odpowiedniej    zmiany    cen    w    przypadku,    gdy    po potwierdzeniu   przyjęcia   zamówienia   na   życzenie   Kupującego   nastąpi   zmiana   ilościowa   lub      jakościowa (rozmiarów) zamówionych towarów w stosunku do treści pierwotnie zamówionego. 4.    W    braku    wyraźnych    odmiennych    pisemnych    uzgodnień,    wszelkich    płatności    –    także    w    przypadku dostaw   częściowych   –   Kupujący   dokonuje   bez   potrąceń   (opłaty   bankowe,   itp.)   w   terminie   14   dni   od   dnia wystawienia    faktury    VAT.    W    indywidualnie    uzgodnionych    przypadkach    Sprzedający    może    udzielić Kupującemu   rabatu   w   postaci      wydłużonej   płatności.      Za   pisemną   zgodą   Sprzedającego   zapłata   może nastąpić   również   czekiem   lub   wekslem,   przy   czym   Sprzedający   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   okazanie   i za   wniesienie   protestu   w   odpowiednim   terminie.   Wszelkie   koszty   powstałe   po   stronie   Sprzedającego   w związku z dyskontem czeków lub weksli obciążają Kupującego. 5.    W    przypadku    płatności    przelewem    dniem    zapłaty    jest    dzień    uznania    wskazanego    w    fakturze    VAT rachunku bankowego Sprzedającego kwotą przelewu. 6.    Niezależnie    od    wskazań    Kupującego,    płatności    zaliczane    są    w    pierwszej    kolejności    na    poczet najwcześniej   wymagalnych   wierzytelności.   W   przypadku   powstania   dodatkowych   kosztów   i   odsetek   od zaległej   wierzytelności,   Sprzedającemu   przysługuje   niezależnie   od   wskazań   Kupującego   prawo   zaliczenia dokonywanych    płatności    w    pierwszej    kolejności    na    poczet    kosztów,    odsetek    a    na    końcu    na    poczet wierzytelności głównej. 7.   W   przypadku   braku   zapłaty   w   terminie   Kupujący   popada   w   opóźnienie,   bez   konieczności   wykazywania innych   przesłanek.   Od   dnia   popadnięcia   w   opóźnienie   Sprzedający   uprawniony   jest   do   naliczania   odsetek ustawowych,     a     wszelkie     zobowiązania     płatnicze     Kupującego     wobec     Sprzedającego     wynikające     z wzajemnych   stosunków   handlowych   stają   się   natychmiast   wymagalne   i   Sprzedający   jest   uprawniony   do dochodzenia ich zapłaty i to niezależnie od terminu wymagalności przyjętych weksli. 8.    Ponadto    w    przypadku    opóźnienia    Kupującego    w    zapłacie    lub    powzięcia    przez    Sprzedającego wiadomości    o    okolicznościach    mogących    wskazywać    na    pogorszenie    wypłacalności    i/lub    zdolności kredytowej   Kupującego,   w   szczególności   jeśli   nie   jest   możliwa   realizacja   wystawionych   przez   niego   weksli lub   czeków,   ubezpieczyciel   transakcji   odmówił   przyznania   lub   kontynuowania   ubezpieczenia   sprzedaży   na rzecz   Kupującego   lub   zmniejszył   wysokość   limitu   kredytowego,   w   stosunku   do   Kupującego   złożony   został wniosek   o   ogłoszenie   upadłości   lub   wszczęte   zostało   postępowania   naprawcze,   Sprzedający   uprawniony jest   powstrzymać   się   z   realizacją   złożonych   a   niezrealizowanych   zamówień   lub   uzależnić   ich   realizację   od niezwłocznego    przedłożenia    we    wskazanym    przez    siebie    terminie    określonych    przez    Sprzedającego (zarówno   co   do   formy   jak   i   treści)   zabezpieczeń   (np.   gwarancja   bankowa   polskiego   banku)   lub   zapłaty   z góry    (przedpłata),    a    w    przypadku    nie    uczynienia    zadość    wezwaniu    Sprzedającego,    bez    wyznaczania dalszego    dodatkowego    terminu    odstąpić    od    wszelkich    lub    niektórych    umów    i    to    według    uznania Sprzedającego   w   całości   lub   w   części.   Kupującemu   nie   przysługują   z   tego   tytułu   wobec   Sprzedającego jakiekolwiek    roszczenia.    W    przypadku    skorzystania    z    prawa    odstąpienia,    Kupujący    zwróci    poniesione przez     Sprzedającego     udokumentowane     nakłady.     Nie     narusza     to     prawa     do     dochodzenia     przez Sprzedającego dalej idących roszczeń odszkodowawczych. 9.   Prawo   do   dokonania   potrącenia   przysługuje   Kupującemu   wyłącznie   w   przypadku,   gdy   przysługująca   mu wobec   Sprzedającego   wierzytelność   jest   stwierdzona   prawomocnym   wyrokiem   sądu   lub   została   przez Sprzedającego    wyraźnie    uznana    na    piśmie.    Kupującemu    nie    przysługuje    jednak    prawo    dokonania potrącenia    z    wierzytelnością,    którą    nabył    w    drodze    przelewu.    Kupującemu    nie    przysługuje    prawo wstrzymania płatności z jakiegokolwiek tytułu. § 5. Zastrzeżenie własności: 1.    Wszelkie    dostawy    i    świadczenia    Sprzedającego    dokonywane    są    z    zastrzeżeniem    prawa    własności. Dostarczony   towar   (w   dalszej   części   „towar   zastrzeżony”)   pozostaje   własnością   Sprzedającego   do   czasu uregulowania     przez     Kupującego,     wszelkich     wierzytelności     wynikających     z     wzajemnych     stosunków handlowych,    niezależnie    od    ich    podstawy    prawnej,    włącznie    z    wierzytelnościami    warunkowymi    lub przyszłymi ewentualnymi wierzytelnościami ubocznymi, roszczeniami odszkodowawczymi. 2.    Kupujący    nie    jest    uprawniony    bez    wcześniejszej    pisemnej    wyraźnej    zgody    Sprzedającego    do ustanawiania    zastawu,    przewłaszczania    na    zabezpieczenie    ani    też    obciążania    w    inny    sposób    towaru zastrzeżonego.   W   przypadku   ingerencji   osób   trzecich,   w   szczególności   skierowania   egzekucji   w   stosunku do    towaru    zastrzeżonego,    Kupujący    zobowiązany    jest    wskazać    na    prawo    własności    Sprzedającego, poinformować    go    niezwłocznie    o    fakcie    ingerencji    oraz    udzielić    Sprzedającemu    wszelkiej    pomocy niezbędnej     do     ochrony     jego     praw.     Kupujący     ponosi     wszelkie     koszty     ochrony     przysługującego Sprzedającemu prawa własności. 3.    W    przypadku    naruszenia    przez    Kupującego    umowy    –    w    szczególności    w    przypadku    opóźnienia    w zapłacie   –   Sprzedający   uprawniony   jest   do   żądania   natychmiastowego   zwrotu   towaru   zastrzeżonego,   a Kupujący   zobowiązany   jest   towar   ten   Sprzedającemu   wydać   względnie   przelać   na   Sprzedającego   jego roszczenia    wobec    osób    trzecich    o    wydanie    towaru    zastrzeżonego.    Kupujący    ponosi    wszelkie    koszty związane    ze    zwrotem    towaru    zastrzeżonego.    Wystąpienie    z    żądaniem    zwrotu    towaru    zastrzeżonego pozostaje   bez   wpływu   na   ważność   zawartej   umowy   i   nie   oznacza   odstąpienia   od   umowy,   chyba,   że Sprzedający złoży wyraźne pisemne oświadczenie o odstąpieniu. 4.   Kupujący   zobowiązany   jest   każdorazowo   na   własny   koszt   przechowywać   starannie   towar   zastrzeżony oraz   ubezpieczyć   go   do   wysokości   jego   ceny   zakupu   od   zwyczajowych   ryzyk,   w   szczególności   od   ognia, wody   i   kradzieży.   Kupujący   przelewa   na   Sprzedającego   już   teraz   roszczenia   w   stosunku   do   ubezpieczyciela z   tytułu   szkód   objętych   ubezpieczeniem   w   wysokości   odpowiadającej   wartości   towaru   zastrzeżonego.   Na żądanie    Sprzedającego    Kupujący    wyda    mu    polisy    ubezpieczeniowe    w    celu    dochodzenia    świadczeń ubezpieczeniowych. 5.   Zastrzeżenie   prawa   własności   obejmuje   także   towary   powstałe   w   wyniku   przetworzenia,   połączenia   lub pomieszania    z    innymi    rzeczami.    Przetworzenie,    połączenie    lub    pomieszanie    towaru    zastrzeżonego następuje     zawsze     na     rzecz     Sprzedającego,     nie     powodując     jednakże     powstania     jakiegokolwiek zobowiązania   po   stronie   Sprzedającego.   W   przypadku,   gdy   Kupujący   dokona   połączenia   lub   pomieszania towaru   zastrzeżonego   z   innymi   towarami   nie   stanowiącymi   własności   Sprzedającego,   Sprzedający   nabywa prawo    współwłasności    nowej    rzeczy    w    udziale    oznaczonym    proporcjonalnie    do    wartości    towaru zastrzeżonego    wynikającej    z    faktury    VAT    w    stosunku    do    wartości    nowej    rzeczy,    który    to    udział    we współwłasności   staje   się   towarem   zastrzeżonym   w   rozumieniu   niniejszych   Warunków.   Na   wypadek,   gdyby wartość   nakładu   pracy   Kupującego   przewyższała   wartość   przetworzonego   towaru   zastrzeżonego   lub   gdy towar    zastrzeżony    zostałby    połączony    z    rzeczami    nie    stanowiącymi    własności    Sprzedającego    w    taki sposób,   iż   stałby   się   on   częścią   składową   innej   rzeczy   głównej   stanowiącej   własność   Kupującego,   Kupujący przenosi   na   Sprzedającego   już   teraz   nieodpłatnie   prawo   współwłasności   nowej   rzeczy   w   odpowiednim stosunku.   Przechowanie   przez   Kupującego   towarów   powstałych   w   wyniku   przetworzenia,   połączenia   lub pomieszania zastępuje ich wydanie. 6.   Sprzedający   uprawniony   jest   do   przetworzenia,   połączenia   lub   pomieszania   oraz      odsprzedaży   towaru zastrzeżonego,   jednakże   wyłącznie   w   ramach   zwykłej   działalności   i   na   warunkach   nie   odbiegających   od warunków   rynkowych   oraz   jedynie   tak   długo,   jak   długo   Kupujący   wywiązuje   się   w   sposób   należyty   z wszelkich   zobowiązań   wobec   Sprzedającego,   w   szczególności   zobowiązań   płatniczych   i   nie   zachodzą   inne okoliczności   wskazane   w   §   4.7.   zdanie   1   niniejszych   Warunków.   W   pozostałym   zakresie   Kupujący   nie   jest uprawniony do jakichkolwiek rozporządzeń towarem zastrzeżonym. 7.    Tytułem    zabezpieczenia    Kupujący    przelewa    już    teraz    na    Sprzedającego    wszelkie    przysługujące    mu wierzytelności   z   tytułu   odsprzedaży   towaru   zastrzeżonego   w   pełnej   wysokości   wraz   ze   wszelkimi   prawami, a    Sprzedający    niniejszym    przelew    ten    przyjmuje.    W    przypadku    zbycia    przez    Kupującego    towaru zastrzeżonego    –    po    jego    przetworzeniu    lub    połączeniu/pomieszaniu    z    rzeczami    nie    stanowiącymi własności     Sprzedającego     –     Kupujący     przelewa     niniejszym     już     teraz     na     Sprzedającego     wszelkie przysługujące    mu    z    tego    tytułu    wierzytelności    i    prawa    uboczne    do    wysokości    wartości    towaru zastrzeżonego   wynikającej   z   wystawionych   przez   Sprzedającego   faktur,   a   Sprzedający   niniejszym   przelew ten   przyjmuje.   W   przypadku,   gdy   klient   Kupującego   w   sposób   skuteczny   wyłączył   wobec   siebie   prawo przelewu   wierzytelności,   to   w   stosunku   wewnętrznym   pomiędzy   Sprzedającym   i   Kupującym   przyjmuje   się, iż   wyżej   wskazane   wierzytelności,   niezależnie   od   ich   rodzaju,   zostały   w   sposób   skuteczny   przelane   na Sprzedającego.    Na    wypadek,    gdy    Kupujący    zgodnie    z    poniższymi    postanowieniami    §    5.8    niniejszych Warunków     utraci     prawo     do     dochodzenia     wierzytelności     we     własnym     imieniu,     Kupujący     udziela Sprzedającemu    pełnomocnictwa    do    dochodzenia    tych    wierzytelności    w    jego    imieniu    i    na    rachunek Sprzedającego. 8.   Pomimo   przelewu   wierzytelności,   zgodnie   z   powyższymi   postanowieniami,   Kupujący   jest   uprawniony   i zobowiązany    w    sposób    odwołalny    do    dochodzenia    przelanych    na    Sprzedającego    wierzytelności.    Nie narusza    to    prawa    do    dochodzenia    tych    wierzytelności    przez    Sprzedającego    –    jednakże    Sprzedający zobowiązuje   się   nie   korzystać   z   tego   prawa   tak   długo,   jak   długo   Kupujący   należycie   wywiązuje   się   z wszelkich   zobowiązań   wobec   Sprzedającego,   w   szczególności   zobowiązań   płatniczych   i   nie   zachodzą   inne okoliczności   wskazane   w   §   4.7.   zdanie   1   niniejszych   Warunków.   W   przeciwnym   przypadku   Kupujący   traci prawo    dochodzenia    wierzytelności    we    własnym    imieniu    i    na    nasze    wezwanie    zobowiązany    jest poinformować   Sprzedającego   o   wszystkich   przelanych   na   Sprzedającego   wierzytelnościach   oraz   osobach dłużników,    ujawnić    przelew    wierzytelności    wobec    dłużników    oraz    przekazać    Sprzedającemu    wszelkie dokumenty   i   informacje   niezbędne   do   dochodzenia   tych   wierzytelności.   Sprzedający   uprawniony   jest także   do   bezpośredniego   poinformowania   dłużników   Kupującego   o   dokonanej   cesji   i   wezwania   ich   do bezpośredniej zapłaty na swoją rzecz. 9.    Wszelkie    ewentualne    koszty    (w    szczególności    podatek    od    czynności    cywilnoprawnych)    związane    z przelewem wierzytelności ponosi Kupujący. § 6. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia: W   przypadku   braku   odmiennych   wyraźnych   pisemnych   uzgodnień,   przejście   ryzyka   przypadkowej   utraty lub   uszkodzenia   towaru   na   Kupującego   następuje   z   chwilą   postawienia   towaru   do   dyspozycji   Kupującego na   terenie   zakładu   Sprzedającego.   W   przypadku   opóźnienia   się   odbioru   /   wysyłki   towaru   z   przyczyn leżących    po    stronie    Kupującego,    przejście    ryzyka    przypadkowej    utraty    lub    uszkodzenia    towaru    na Kupującego następuje z chwilą zgłoszenia Kupującemu gotowości towaru do wysyłki. § 7. Odpowiedzialność za wady: 1.   Kupujący   jest   uprawniony   do   wystąpienia   z   ewentualnymi   roszczeniami   z   tytułu   rękojmi   tylko   wówczas, gdy    uczynił    zadość    obowiązkowi    zbadania    przedmiotu    dostawy    oraz    obowiązkowi    zawiadomienia Sprzedającego    o    dostrzeżonych    wadach,    zgodnie    z    przepisami    prawa    i/lub    niniejszymi    Warunkami. Kupujący    zobowiązany    jest    do    starannego    zbadania    każdej    dostawy    pod    kątem    wad    ilościowych, widocznych    i    możliwych    do    wykrycia    wad    jakościowych    oraz    zgodności    dostarczonych    towarów    z zamówieniem      oraz      zobowiązany      jest      zawiadomić      Sprzedającego      na      piśmie      o      ewentualnych wadach/brakach    niezwłocznie,    nie    później    niż    w    terminie    5    dni    od    dnia    wydania    towaru.    O    wadach ukrytych    lub    nie    dających    się    stwierdzić    w    trakcie    prawidłowo    przeprowadzonego    badania    Kupujący zobowiązany   jest   zawiadomić   Sprzedającego   na   piśmie   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   7   dni   od dnia   wykrycia   wady.   Niedochowanie   powyższych   terminów   reklamacyjnych   powoduje   utratę   uprawnień   z tytułu   rękojmi   w   stosunku   do   danej   wady.   Podjęcie   przez   Sprzedającego   kontroli   zgłoszonych   wad   lub działań   mających   na   celu   usunięcie   wady   nie   wyklucza   możliwości   podniesienia   przez   Sprzedającego zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady. 2.        Sprzedający    nie    ponosi    odpowiedzialności    za    wady    i    usterki    powstałe    w    wyniku    niewłaściwego załadunku,   rozładunku   i/lub   składowania,   w   tym   także   poprzez   narażenie   towarów   na   działanie   warunków atmosferycznych    i/lub    substancji    chemicznych,    naturalnego    zużycia,    niestosowania    się    do    instrukcji Sprzedającego      dotyczących      eksploatacji      i      konserwacji,      nieprawidłowego      lub      niezgodnego      z przeznaczeniem zastosowania towaru, wadliwego montażu lub nieuprawnionej obsługi. 3.      Za   dopuszczalne   uznaje   się   nieistotne   odchylenia   w   właściwościach   powierzchni,      które   to   odchylenia nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego. 4.      Odpowiedzialność   Sprzedającego   z   tytułu   rękojmi   za   wady   wygasa   z   upływem   1   roku   od   dnia   wydania towaru    Kupującemu.    W    przypadku    wad    fizycznych    ujawnionych    w    w/w    okresie    rękojmi    Sprzedający zobowiązuje   się   wg   własnego   wyboru   bezpłatnie   albo   wadę   usunąć   albo   dostarczyć   towar   wolny   od   wad, o   ile   dana   wada   istniała   już   przed   przejściem   ryzyka   lub   wynikła   z   przyczyny   tkwiącej   już   poprzednio   w sprzedanej rzeczy. Ciężar dowodu w tym zakresie ponosi Kupujący. 5.    Celem    umożliwienia    Sprzedającemu    wywiązania    się    z    obowiązków    wskazanych    w    §    7.4.    Kupujący zobowiązany   jest   do   wyznaczenia   Sprzedającemu   odpowiedniego   terminu,   przy   czym   termin   uważa   się   za odpowiedni,   jeśli   wynosi   co   najmniej   30   dni   roboczych.   Sprzedający   może   odmówić   usunięcia   wady   lub dostarczenia   rzeczy   wolnej   od   wad,   jeśli   byłoby   to   związane   z   niewspółmiernie   wysokimi   kosztami.   Jako niewspółmiernie   wysokie   należy   uznać   w   szczególności   koszty,   które   przekraczają   30%   wartości   rynkowej towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi. 6.   W   przypadku   odmowy,   o   której   mowa   powyżej   w   §   7.5   lub   w   przypadku,   gdy   naprawa   lub   dostawa towarów   wolnych   od   wad   nie   powiedzie   się   dwa   razy,   Kupujący   ma   prawo   do   odstąpienia   od   umowy   w części    dotyczącej    wadliwego    towaru    albo    do    żądania    proporcjonalnego    obniżenia    ceny,    przy    czym ewentualne    dalej    idące    roszczenia    przysługują    Kupującemu    wyłącznie    w    zakresie    określonym    w    §    8 niniejszych    Warunków.    W    przypadku,    gdy    Kupujący    skutecznie    oświadczy,    iż    korzysta    z    prawa    do obniżenia   ceny,   wyklucza   się   prawo   do   odstąpienia   od   umowy   z   powodu   tej   samej   wady.   W   przypadku wad nieistotnych Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do żądania obniżenia ceny. 7.     Towary     wymienione     związku     z     naprawą     /wymianą     wadliwego     towaru     stają     się     własnością Sprzedającego. 8.   W   przypadku   reklamacji   bezzasadnych   Kupujący   zwróci   Sprzedającemu   na   jego   żądanie   wszelkie   koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z postępowaniem reklamacyjnym. 9.   Z   roszczeniami   z   tytułu   rękojmi   może   wystąpić   bezpośrednio   wobec   Sprzedającego   tylko   Kupujący, roszczenia te nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 10.   Niniejsze   Warunki   nie   stanowią   żadnej   podstawy   do   udzielenia   Kupującemu   jakiejkolwiek   gwarancji   za jakość towarów lub zapewnienia o właściwościach towarów. § 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza: 1.        O    ile    bezwzględnie    obowiązujące    przepisy    prawa    lub    postanowienia    niniejszych    Warunków    nie stanowią   inaczej,   odpowiedzialność   Sprzedającego   opiera   się   na   zasadzie   winy   i   ogranicza   się   wyłącznie do   przypadków   winy   umyślnej   oraz   rażącego   niedbalstwa.   Odpowiedzialność   ta   ogranicza   się   zawsze   do szkód    będących    normalnym,    możliwym    do    przewidzenia    i    bezpośrednim    następstwem    działania    lub zaniechania Sprzedającego, z wyłączeniem utraconych korzyści. 2.    Postanowienia    §    8.1.    niniejszych    Warunków    obowiązuje    odpowiednio    w    odniesieniu    do    roszczeń odszkodowawczych     innych     niż     z     tytułu     niewykonania     lub     nienależytego     wykonania     umowy,     w szczególności     do     roszczeń     z     tytułu     czynów     niedozwolonych,     z     wyjątkiem     roszczeń     z     tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 3.   W   pozostałym   zakresie   jakiekolwiek   roszczenia   odszkodowawcze   Kupującego   wobec   Sprzedającego, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wyłączone. § 9.  Prawo właściwe. Właściwość sądu. Pozostałe postanowienia: 1.   Umowa   oraz   niniejsze   Warunki   podlegają   prawu   Rzeczypospolitej   Polskiej,   z   wyłączeniem   Konwencji Narodów    Zjednoczonych    z    dnia    11.04.1980    o    umowach    międzynarodowej    sprzedaży    towarów.    W sprawach     nieregulowanych     niniejszym     Warunkami     zastosowanie     znajdują     postanowienia     kodeksu cywilnego. 2.   Sądem   właściwym   dla   rozstrzygania   wszelkich   sporów   wynikających   z   umów   zawartych   w   oparciu   o niniejsze   Warunki   jest   rzeczowo   właściwy   sąd   powszechny   dla   siedziby   Sprzedającego.   Niezależnie   od powyższego      Sprzedający      jest      uprawniony      do      pozwania      Kupującego      przed      sądem      miejsca siedziby/zamieszkania Kupującego. 3.   O   ile   niniejsze   Warunki   nie   stanowią   inaczej,   przelew   praw   i   obowiązków   Kupującego   wynikających   z umów zawartych na podstawie niniejszych Warunków jest wyłączony. 4.      Ilekroć   w   niniejszych   Warunkach   mowa   jest   o   formie   pisemnej,   wystarczającym   jest   także   wysłanie pisma faxem lub poczta elektroniczną. 5.    Kupujący    wyraża    niniejszym    zgodę    na    przetwarzanie    przez    Sprzedającego    (P.T.H.    COMPART)    jego danych   osobowych   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   29.08.1997   o   ochronie   danych   osobowych   (Dz.   U   02.101.926   z późniejszymi   zmianami)   dla   celów   należytego   wykonania   zawartych   umów   oraz   w   celach   marketingowych. Udostępnienie   danych   osobowych   przez   Kupującego   jest   dobrowolne.   Kupującemu   przysługują   wszystkie uprawnienia   przewidziane   ustawą   o   ochronie   danych   osobowych,   w   szczególności   prawo   wglądu   do swoich danych osobowych i ich poprawiania. § 10. Klauzula salwatoryjna: W   przypadku   ewentualnej   bezskuteczności   poszczególnych   postanowień   niniejszych   Warunków   pozostałe postanowienia    niniejszych    Warunków    oraz    zawartych    na    ich    podstawie    umów    pozostają    w    mocy. Postanowienia   bezskuteczne   zastąpione   zostaną   innymi   postanowieniami,   które   najbardziej   odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.

  

Akcja specjalna!

PTH "COMPART" Z.Dziembowski

obchodzi 25-lecie istnienia

Z tej okazji chcielibyśmy podziękować naszym klientom i partnerom biznesowym za współpracę i zaufanie, które wspierało naszą firmę w ciągu ostatnich 25 lat. Liczymy na kontynuowanie naszych wzajemnie korzystnych relacji przez wiele kolejnych lat.  

Chcemy zaoferować Państwu

niższą cenę zakupu wybranych

typów maszyn i śrub dla

zamówień złożonych do

18.12.2018

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii szybkiego mocowania oferujemy całą gamę produktów do przypawania śrub i innych elementów złącznych. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za wprowadzanie na rynek produktów, które funkcjonują w sposób niezawodny w długim okresie, a tym samym optymalnie zaspokajają potrzeby klientów. Innowacje i optymalizacja produktów to kluczowe czynniki sukcesu naszej firmy.

BEZPIECZEŃSTWO ! 

Produkty SOYER spełniają wszystkie krajowe i międzynarodowe wymagania, normy, przepisy. Jesteśmy kompleksowo certyfikowani pod względem jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza efektywność produkcyjna zdobyła wiele nagród za technologię, jakość, wzornictwo oraz innowacje.   Wszystkie urządzenia SOYER są testowane zgodnie z normą EN 60974-1: 2005.   Nasze produkty zostały zbadane przez TÜV NORD CERT, niezależną zewnętrzną jednostkę certyfikującą i spełniają wymagania normy TÜV NORD CERT. Potwierdzone pochodzenie towaru – Znak: Made in Germany. Twoje korzyści: Sprawdzone bezpieczeństwo i najwyższa jakość Testowane przez niezależną jednostkę certyfikującą Zgodność z przepisami bezpieczeństwa Zgodność ze wszystkimi normami i wytycznymi Regularne kontrole TÜV Rheinland Sprawdzone pochodzenie z Niemiec Pełna zgodność z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa

 Link do:  BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i

PL  |  EN  |  DE 

compart(&)heinz-soyer.pl
compart(&)heinz-soyer.pl
High-Speed Fastening Technology
P.T.H.“COMPART” Z.Dziembowski, PL 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5  Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Mobile: (+48)  601 41 38 22   |   Email: compart(@)soyer.info.pl
P.T.H. “COMPART” Z.Dziembowski  |  Tel: (+48) 322 380 680  |  Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  compart(@)soyer.info.pl

Warunki dostaw i płatności

Ogólne warunki dostaw i płatności firmy

P.T.H. COMPART  (edycja: styczeń 2013)

§ 1. Obowiązywanie Warunków: 1.    Niniejsze    ogólne    warunki    dostaw    i    płatności    (w    dalszej    części    „Warunki“) znajdują   wyłączne   zastosowanie   do      wszystkich   dostaw   i   świadczeń   firmy   P.T.H. COMPART      (zwaną      dalej   „Sprzedający”).   Niniejsze   Warunki   stają   się   częścią składową   wszystkich   umów   sprzedaży   i   dostawy   (w   dalszej   części   „umowa”)   i znajdują   także   zastosowanie   do   wszystkich   przyszłych   stosunków   handlowych pomiędzy    Sprzedającym    i    Kupującym,    nawet    jeśli    nie    zostaną    w    danym przypadku     ponownie     wyraźnie     uzgodnione.     Wyłącza     się     zastosowanie sprzecznych,       odmiennych       lub       uzupełniających       ogólnych       warunków Kupującego,     także     w     przypadku,     gdy     Kupujący     złożył     na     ich     podstawie zamówienie   lub   inne   oświadczenie,   jak   również   w   przypadku,   gdy   Sprzedający wiedząc    o    odmiennych    warunkach    Kupującego    zrealizował    na    jego    rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń. 2.      Wszelkie   odstępstwa   od   niniejszych   Warunków   oraz   zmiany   i   uzupełnienia umowy    zawartej    na    ich    podstawie    wymagają    dla    swej    ważności    pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. 3.   Niniejsze   Warunki   mają   postać   elektroniczną   i   udostępnianie   są   Kupującemu w    formie    pliku    komputerowego    dostępnego    w    powszechnie    stosowanym formacie   na   stronie   internetowej   (www.soyer.info.pl   oraz   www.heinz-soyer.pl) w   sposób   umożliwiający   Kupującemu   pobranie,   przechowywanie   i   odtwarzanie w   zwykłym   toku   czynności.   Niniejsze   Warunki   tracą   moc   z   chwilą   opublikowania na    w/w    stronie    internetowej    nowych    warunków    lub    z    chwilą    dostarczenia nowych warunków Kupującemu. § 2. Oferta i zawarcie umowy: 1.   Informacje,   cenniki   oraz   inne   materiały   reklamowe   i   handlowe   Sprzedającego nie   stanowią   oferty   w   rozumieniu   kodeksu   cywilnego,   lecz   jedynie   zaproszenie do współpracy. 2.      Umowa   zawierana   jest   na   podstawie   zamówienia   Kupującego.   Zamówienie to   stanowi   ofertę   w   rozumieniu   kodeksu   cywilnego,   a   Kupujący   związany   jest złożonym   zamówieniem   przez   okres   co   najmniej   7   (siedmiu)   dni   od   dnia   jego wpływu    u    Sprzedającego.    Zamówienia    Kupującego    wymagają    każdorazowo wyraźnego   pisemnego   potwierdzenia   ich   przyjęcia   przez   Sprzedającego,   a   do tego   czasu   nie   wiążą   Sprzedającego.   Umowę   uważa   się   za   zawartą   z   chwilą wyraźnego       pisemnego       potwierdzenia       przez       Sprzedającego       przyjęcia zamówienia. 3.      Jeżeli   potwierdzenie   przyjęcia   zamówienia   przez   Sprzedającego   różni   się   od treści   zamówienia   złożonego   przez   Kupującego,   zawarcie   umowy   następuje   na zaproponowanych   przez   Sprzedającego   warunkach,   jeżeli   Kupujący   najpóźniej w   ciągu   3   (trzech)   dni   od   otrzymania   potwierdzenia   przyjęcia   zamówienia   nie odrzuci go w sposób wyraźny na piśmie. 4.      Ustne   lub   telefoniczne   ustalenia   mają   moc   wiążącą   z   chwilą   ich   wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. 5.   Sprzedający   zastrzega   sobie   prawo   własności   i   prawa   autorskie   do   rysunków, kalkulacji,     zdjęć,     opracowań     o     charakterze     opiniodawczym     oraz     innych dokumentów   dostarczonych   lub   udostępnionych   Kupującemu   przy   zawieraniu umowy.   Przeznaczone   są   one   jedynie   do   celów   związanych   z   zawarciem   umowy i   nie   mogą   być,   zarówno   w   całości   jak   i   w   części,   powielane   lub   udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego. § 3. Miejsce i terminy dostawy: 1.   W   przypadku   braku   odmiennych   wyraźnych   pisemnych   uzgodnień,   miejscem spełnienia   świadczenia   Sprzedającego   (miejscem   dostawy)   jest   siedziba   zakładu Sprzedającego w Gliwicach. 2.   Terminem   dostawy   jest   termin   wynikający   z   zamówienia   potwierdzonego przez    Sprzedającego.    W    przypadku    braku    możliwości    realizacji    dostawy        w terminie    wskazanym    w    zamówieniu    Kupującego,    Sprzedający    potwierdzając przyjęcie    zamówienia    określi    równocześnie    w    sposób    wiążący    inny    termin dostawy, z zastrzeżeniem §2.3 niniejszych Warunków. 3.   Termin   dostawy   rozpoczyna   swój   bieg   dopiero   w   momencie,   gdy   Kupujący przekaże     wszelkie     dokumenty     i     informacje     niezbędne     do     prawidłowego zrealizowania    dostawy    (w    szczególności    poda    niezbędne    dane    techniczne zamawianego   towaru,   a   jeśli   uzgodniono   płatności   przed   wykonaniem   dostawy, gdy      również      dokona      umówionych      wpłat).      Kupujący      ponosi      pełną odpowiedzialność   za   skutki   podania   nieprawidłowych   i   niekompletnych   danych zamówienia oraz za błędy/opóźnienia wynikłe z tej przyczyny. 4.   Terminy   dostawy   uważa   się   za   dochowane,   jeśli   do   upływu   tych   terminów zgłoszono    gotowość    przedmiotu    dostawy    do    wysyłki.    Terminy    dodatkowe Kupujący   zobowiązany   jest   wyznaczać   Sprzedającemu   na   piśmie   i   nie   mogą   być one   krótsze   niż   2   tygodnie   od   dnia   otrzymania   przez   Sprzedającego   informacji o wyznaczeniu terminu dodatkowego. 5.    Sprzedający    nie    ponosi    odpowiedzialności    za    niedotrzymanie    terminu dostawy   w   przypadku   wystąpienia   siły   wyższej   lub   innych   nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych    i    niezawinionych    przez    Sprzedającego    okoliczności,    które istotnie    utrudniają    lub    uniemożliwiają    terminowe    wykonanie    zobowiązania. Dotyczy     to     w     szczególności     okoliczności     takich     jak     np.     problemy     z zaopatrzeniem     w     surowce,     zakłócenia     pracy     zakładu     spowodowane     w szczególności    przez    ogień,    wodę,    awarie    urządzeń    produkcyjnych    i    maszyn, strajk,   lokaut,   niedobór   materiałów,   energii,   utrudnienia   lub   brak   możliwości transportu,   działania   organów   państwowych,   zmiany   przepisów   prawa,   również w   przypadku,   gdy   okoliczności   te   wystąpią   u   dostawców   Sprzedającego   lub   ich poddostawców.   W   powyższych   przypadkach   Sprzedający   uprawniony   jest   do przesunięcia   terminu   dostawy   o   okres   trwania   przeszkody   oraz   o   odpowiedni okres    niezbędny    do    wznowienia    dostaw,    o    czym    Sprzedający    powiadomi Kupującego.   Przed   upływem   wyżej   wskazanego   wydłużonego   terminu   dostawy Kupujący   nie   jest   uprawniony   do   odstąpienia   od   umowy.   O   ile   jednak   powyższe przeszkody    spowodują    przekroczenie    uzgodnionego    terminu    dostawy    o    co najmniej    1    miesiąc    zarówno    Sprzedającemu    jak    i    Kupującemu    przysługuje prawo    do    odstąpienia    od    umowy    w    niezrealizowanej    części,    przy    czym Kupującemu    prawo    to    przysługuje    pod    warunkiem    bezskutecznego    upływu dodatkowego   terminu   wyznaczonego   wcześniej   Sprzedającemu   zgodnie   z   §3.4. in    fine    niniejszych    Warunków.    W    powyższych    przypadkach    Kupującemu    nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedającego. 6.    W    przypadku    niedochowania    terminu    dostawy    z    winy    Sprzedającego    i poniesienia   w   związku   z   tym   przez   Kupującego   szkody,   Kupujący   uprawniony jest   do   żądania   zryczałtowanego   odszkodowania.   Odszkodowanie   to   obejmuje szkody   typowe   i   możliwe   do   przewidzenia   w   chwili   zawierania   umowy,   a   jego wysokość   wynosi   maksymalnie   1%   za   każdy   pełny   tydzień   zwłoki,   nie   więcej jednak   niż   łącznie   5   %   wartości   netto   tej   części   dostawy,   która   w   wyniku   zwłoki nie    mogła    zostać    wykorzystana    we    właściwym    czasie    lub    nie    mogła    zostać wykorzystana    zgodnie    z    umową.        Ponadto    Kupujący    uprawniony    jest    –    po bezskutecznym     upływie     dodatkowego     terminu     wyznaczonego     wcześniej Sprzedającemu   zgodnie   z   §3.4.   in   fine    niniejszych   Warunków   –   do   odstąpienia od   umowy.   Prawo   odstąpienia   od   umowy   nie   przysługuje   Kupującemu,   jeżeli sam   pozostaje   w   opóźnieniu/zwłoce   z   odbiorem   towaru.   Jakiekolwiek   dalsze ewentualne   roszczenia   Kupującego   z   tytułu   zwłoki   w   dostawie,   w   szczególności roszczenia   odszkodowawcze   są   –   z   zastrzeżeniem   postanowień   §8   niniejszych Warunków – wyłączone. 7.   Dopuszcza   się   dostawy   częściowe/częściami.   Dostawy   częściowe   mogą   być odrębnie   fakturowane.   W   przypadku,   gdy   Sprzedający   wykona   umowę   w   części, wyżej      wymienione      uprawnienia      (w      szczególności      prawo      odstąpienia) przysługują    Kupującemu    wyłącznie    w    odniesieniu    do    niewykonanej    części umowy.   Dostawy   zmniejszone   lub   zwiększone   do   10   %   uznaje   się   za   zgodne   z umową. 8.   Kupujący   prawidłowo   poinformowany   o   nadejściu   przesyłki   odbierze   ją   przy pierwszej   próbie   dostawy.      W   razie   nieodebrania   ponosi   koszty   dodatkowego doręczenia.    Kupujący    zobowiązany    jest    do    odbioru    towaru,    co    do    którego zgłoszono     gotowość     do     wysyłki,     przed     upływem     terminu     dostawy.     W przeciwnym   przypadku   Sprzedający   uprawniony   jest   według   własnego   wyboru, każdorazowo    na    koszt    i    ryzyko    Kupującego    do    wysyłki    towaru    lub    jego magazynowania       lub       po       uprzednim       powiadomieniu       Kupującego       i bezskutecznym    upływie    wyznaczonego    mu    dodatkowego    terminu,    do    jego sprzedaży   z   wolnej   ręki   na   warunkach   według   uznania   Sprzedającego,   przy czym    kwoty    uzyskane    ze    sprzedaży    zostaną    zaliczone    na    wierzytelności Sprzedającego      z      tytułu      dostawy      nieodebranego      towaru,      a      Kupujący zobowiązany     jest     do     pokrycia     ewentualnej     różnicy     w     cenie.     Powyższe obowiązuje   w   przypadku,   gdy   wysyłka   towaru   nie   może   zostać   wykonana   z innych przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. § 4. Ceny i płatności: 1.   W   przypadku   braku   odmiennych   wyraźnych   pisemnych   uzgodnień   podane przez   Sprzedającego   ceny   są   cenami   według   formuły   EXW   zgodnie   z   Incoterms 2000.   Ceny   te   są   cenami   netto   i   ulegają   powiększeniu   o   należny   podatek   VAT   w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2.     Obowiązującą     ceną     dla     danej     dostawy     jest     cena     wskazana     przez Sprzedającego   w   ofercie   handlowej   lub   w   pisemnym   potwierdzeniu   przyjęcia zamówienia.   W   przypadku   jednak   realizacji   dostawy   w   terminie   późniejszym   niż 4   miesiące   od   dnia   potwierdzeniu   przyjęcia   zamówienia   przez   Sprzedającego, Sprzedający   zastrzega   sobie   prawo   zastosowania   ceny   wynikającej   z   cennika obowiązującego w dniu realizacji dostawy. 3.   Ponadto   Sprzedający   zastrzega   sobie   prawo   do   odpowiedniej   zmiany   cen   w przypadku,      gdy      po      potwierdzeniu      przyjęcia      zamówienia      na      życzenie Kupującego      nastąpi      zmiana      ilościowa      lub            jakościowa      (rozmiarów) zamówionych towarów w stosunku do treści pierwotnie zamówionego. 4.   W   braku   wyraźnych   odmiennych   pisemnych   uzgodnień,   wszelkich   płatności   także    w    przypadku    dostaw    częściowych    –    Kupujący    dokonuje    bez    potrąceń (opłaty   bankowe,   itp.)   w   terminie   14   dni   od   dnia   wystawienia   faktury   VAT.   W indywidualnie      uzgodnionych      przypadkach      Sprzedający      może      udzielić Kupującemu    rabatu    w    postaci        wydłużonej    płatności.        Za    pisemną    zgodą Sprzedającego   zapłata   może   nastąpić   również   czekiem   lub   wekslem,   przy   czym Sprzedający   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   okazanie   i   za   wniesienie   protestu w   odpowiednim   terminie.   Wszelkie   koszty   powstałe   po   stronie   Sprzedającego   w związku z dyskontem czeków lub weksli obciążają Kupującego. 5.    W    przypadku    płatności    przelewem    dniem    zapłaty    jest    dzień    uznania wskazanego     w     fakturze     VAT     rachunku     bankowego     Sprzedającego     kwotą przelewu. 6.    Niezależnie    od    wskazań    Kupującego,    płatności    zaliczane    są    w    pierwszej kolejności   na   poczet   najwcześniej   wymagalnych   wierzytelności.   W   przypadku powstania     dodatkowych     kosztów     i     odsetek     od     zaległej     wierzytelności, Sprzedającemu     przysługuje     niezależnie     od     wskazań     Kupującego     prawo zaliczenia   dokonywanych   płatności   w   pierwszej   kolejności   na   poczet   kosztów, odsetek a na końcu na poczet wierzytelności głównej. 7.   W   przypadku   braku   zapłaty   w   terminie   Kupujący   popada   w   opóźnienie,   bez konieczności     wykazywania     innych     przesłanek.     Od     dnia     popadnięcia     w opóźnienie   Sprzedający   uprawniony   jest   do   naliczania   odsetek   ustawowych,   a wszelkie   zobowiązania   płatnicze   Kupującego   wobec   Sprzedającego   wynikające z    wzajemnych    stosunków    handlowych    stają    się    natychmiast    wymagalne    i Sprzedający   jest   uprawniony   do   dochodzenia   ich   zapłaty   i   to   niezależnie   od terminu wymagalności przyjętych weksli. 8.   Ponadto   w   przypadku   opóźnienia   Kupującego   w   zapłacie   lub   powzięcia   przez Sprzedającego     wiadomości     o     okolicznościach     mogących     wskazywać     na pogorszenie      wypłacalności      i/lub      zdolności      kredytowej      Kupującego,      w szczególności   jeśli   nie   jest   możliwa   realizacja   wystawionych   przez   niego   weksli lub   czeków,   ubezpieczyciel   transakcji   odmówił   przyznania   lub   kontynuowania ubezpieczenia   sprzedaży   na   rzecz   Kupującego   lub   zmniejszył   wysokość   limitu kredytowego,   w   stosunku   do   Kupującego   złożony   został   wniosek   o   ogłoszenie upadłości     lub     wszczęte     zostało     postępowania     naprawcze,     Sprzedający uprawniony   jest   powstrzymać   się   z   realizacją   złożonych   a   niezrealizowanych zamówień    lub    uzależnić    ich    realizację    od    niezwłocznego    przedłożenia    we wskazanym   przez   siebie   terminie   określonych   przez   Sprzedającego   (zarówno   co do   formy   jak   i   treści)   zabezpieczeń   (np.   gwarancja   bankowa   polskiego   banku) lub   zapłaty   z   góry   (przedpłata),   a   w   przypadku   nie   uczynienia   zadość   wezwaniu Sprzedającego,   bez   wyznaczania   dalszego   dodatkowego   terminu   odstąpić   od wszelkich   lub   niektórych   umów   i   to   według   uznania   Sprzedającego   w   całości lub   w   części.   Kupującemu   nie   przysługują   z   tego   tytułu   wobec   Sprzedającego jakiekolwiek     roszczenia.     W     przypadku     skorzystania     z     prawa     odstąpienia, Kupujący   zwróci   poniesione   przez   Sprzedającego   udokumentowane   nakłady. Nie    narusza    to    prawa    do    dochodzenia    przez    Sprzedającego    dalej    idących roszczeń odszkodowawczych. 9.    Prawo    do    dokonania    potrącenia    przysługuje    Kupującemu    wyłącznie    w przypadku,    gdy    przysługująca    mu    wobec    Sprzedającego    wierzytelność    jest stwierdzona   prawomocnym   wyrokiem   sądu   lub   została   przez   Sprzedającego wyraźnie    uznana    na    piśmie.    Kupującemu    nie    przysługuje    jednak    prawo dokonania    potrącenia    z    wierzytelnością,    którą    nabył    w    drodze    przelewu. Kupującemu    nie    przysługuje    prawo    wstrzymania    płatności    z    jakiegokolwiek tytułu. § 5. Zastrzeżenie własności: 1.     Wszelkie     dostawy     i     świadczenia     Sprzedającego     dokonywane     są     z zastrzeżeniem   prawa   własności.   Dostarczony   towar   (w   dalszej   części   „towar zastrzeżony”)   pozostaje   własnością   Sprzedającego   do   czasu   uregulowania   przez Kupującego,   wszelkich   wierzytelności   wynikających   z   wzajemnych   stosunków handlowych,   niezależnie   od   ich   podstawy   prawnej,   włącznie   z   wierzytelnościami warunkowymi    lub    przyszłymi    ewentualnymi    wierzytelnościami    ubocznymi, roszczeniami odszkodowawczymi. 2.   Kupujący   nie   jest   uprawniony   bez   wcześniejszej   pisemnej   wyraźnej   zgody Sprzedającego   do   ustanawiania   zastawu,   przewłaszczania   na   zabezpieczenie ani    też    obciążania    w    inny    sposób    towaru    zastrzeżonego.    W    przypadku ingerencji   osób   trzecich,   w   szczególności   skierowania   egzekucji   w   stosunku   do towaru   zastrzeżonego,   Kupujący   zobowiązany   jest   wskazać   na   prawo   własności Sprzedającego,   poinformować   go   niezwłocznie   o   fakcie   ingerencji   oraz   udzielić Sprzedającemu   wszelkiej   pomocy   niezbędnej   do   ochrony   jego   praw.   Kupujący ponosi     wszelkie     koszty     ochrony     przysługującego     Sprzedającemu     prawa własności. 3.    W    przypadku    naruszenia    przez    Kupującego    umowy    –    w    szczególności    w przypadku   opóźnienia   w   zapłacie   –   Sprzedający   uprawniony   jest   do   żądania natychmiastowego   zwrotu   towaru   zastrzeżonego,   a   Kupujący   zobowiązany   jest towar    ten    Sprzedającemu    wydać    względnie    przelać    na    Sprzedającego    jego roszczenia   wobec   osób   trzecich   o   wydanie   towaru   zastrzeżonego.   Kupujący ponosi      wszelkie      koszty      związane      ze      zwrotem      towaru      zastrzeżonego. Wystąpienie   z   żądaniem   zwrotu   towaru   zastrzeżonego   pozostaje   bez   wpływu na   ważność   zawartej   umowy   i   nie   oznacza   odstąpienia   od   umowy,   chyba,   że Sprzedający złoży wyraźne pisemne oświadczenie o odstąpieniu. 4.    Kupujący    zobowiązany    jest    każdorazowo    na    własny    koszt    przechowywać starannie    towar    zastrzeżony    oraz    ubezpieczyć    go    do    wysokości    jego    ceny zakupu   od   zwyczajowych   ryzyk,   w   szczególności   od   ognia,   wody   i   kradzieży. Kupujący    przelewa    na    Sprzedającego    już    teraz    roszczenia    w    stosunku    do ubezpieczyciela     z     tytułu     szkód     objętych     ubezpieczeniem     w     wysokości odpowiadającej    wartości    towaru    zastrzeżonego.    Na    żądanie    Sprzedającego Kupujący    wyda    mu    polisy    ubezpieczeniowe    w    celu    dochodzenia    świadczeń ubezpieczeniowych. 5.   Zastrzeżenie   prawa   własności   obejmuje   także   towary   powstałe   w   wyniku przetworzenia,   połączenia   lub   pomieszania   z   innymi   rzeczami.   Przetworzenie, połączenie   lub   pomieszanie   towaru   zastrzeżonego   następuje   zawsze   na   rzecz Sprzedającego,       nie       powodując       jednakże       powstania       jakiegokolwiek zobowiązania   po   stronie   Sprzedającego.   W   przypadku,   gdy   Kupujący   dokona połączenia    lub    pomieszania    towaru    zastrzeżonego    z    innymi    towarami    nie stanowiącymi       własności       Sprzedającego,       Sprzedający       nabywa       prawo współwłasności     nowej     rzeczy     w     udziale     oznaczonym     proporcjonalnie     do wartości    towaru    zastrzeżonego    wynikającej    z    faktury    VAT    w    stosunku    do wartości   nowej   rzeczy,   który   to   udział   we   współwłasności   staje   się   towarem zastrzeżonym     w     rozumieniu     niniejszych     Warunków.     Na     wypadek,     gdyby wartość    nakładu    pracy    Kupującego    przewyższała    wartość    przetworzonego towaru   zastrzeżonego   lub   gdy   towar   zastrzeżony   zostałby   połączony   z   rzeczami nie    stanowiącymi    własności    Sprzedającego    w    taki    sposób,    iż    stałby    się    on częścią    składową    innej    rzeczy    głównej    stanowiącej    własność    Kupującego, Kupujący      przenosi      na      Sprzedającego      już      teraz      nieodpłatnie      prawo współwłasności   nowej   rzeczy   w   odpowiednim   stosunku.   Przechowanie   przez Kupującego    towarów    powstałych    w    wyniku    przetworzenia,    połączenia    lub pomieszania zastępuje ich wydanie. 6.   Sprzedający   uprawniony   jest   do   przetworzenia,   połączenia   lub   pomieszania oraz      odsprzedaży   towaru   zastrzeżonego,   jednakże   wyłącznie   w   ramach   zwykłej działalności   i   na   warunkach   nie   odbiegających   od   warunków   rynkowych   oraz jedynie    tak    długo,    jak    długo    Kupujący    wywiązuje    się    w    sposób    należyty    z wszelkich    zobowiązań    wobec    Sprzedającego,    w    szczególności    zobowiązań płatniczych    i    nie    zachodzą    inne    okoliczności    wskazane    w    §    4.7.    zdanie    1 niniejszych   Warunków.   W   pozostałym   zakresie   Kupujący   nie   jest   uprawniony   do jakichkolwiek rozporządzeń towarem zastrzeżonym. 7.    Tytułem    zabezpieczenia    Kupujący    przelewa    już    teraz    na    Sprzedającego wszelkie     przysługujące     mu     wierzytelności     z     tytułu     odsprzedaży     towaru zastrzeżonego   w   pełnej   wysokości   wraz   ze   wszelkimi   prawami,   a   Sprzedający niniejszym    przelew    ten    przyjmuje.    W    przypadku    zbycia    przez    Kupującego towaru   zastrzeżonego   –   po   jego   przetworzeniu   lub   połączeniu/pomieszaniu   z rzeczami    nie    stanowiącymi    własności    Sprzedającego    –    Kupujący    przelewa niniejszym   już   teraz   na   Sprzedającego   wszelkie   przysługujące   mu   z   tego   tytułu wierzytelności   i   prawa   uboczne   do   wysokości   wartości   towaru   zastrzeżonego wynikającej     z     wystawionych     przez     Sprzedającego     faktur,     a     Sprzedający niniejszym    przelew    ten    przyjmuje.    W    przypadku,    gdy    klient    Kupującego    w sposób   skuteczny   wyłączył   wobec   siebie   prawo   przelewu   wierzytelności,   to   w stosunku   wewnętrznym   pomiędzy   Sprzedającym   i   Kupującym   przyjmuje   się,   wyżej   wskazane   wierzytelności,   niezależnie   od   ich   rodzaju,   zostały   w   sposób skuteczny   przelane   na   Sprzedającego.   Na   wypadek,   gdy   Kupujący   zgodnie   z poniższymi    postanowieniami    §    5.8    niniejszych    Warunków    utraci    prawo    do dochodzenia      wierzytelności      we      własnym      imieniu,      Kupujący      udziela Sprzedającemu   pełnomocnictwa   do   dochodzenia   tych   wierzytelności   w   jego imieniu i na rachunek Sprzedającego. 8.   Pomimo   przelewu   wierzytelności,   zgodnie   z   powyższymi   postanowieniami, Kupujący   jest   uprawniony   i   zobowiązany   w   sposób   odwołalny   do   dochodzenia przelanych     na     Sprzedającego     wierzytelności.     Nie     narusza     to     prawa     do dochodzenia   tych   wierzytelności   przez   Sprzedającego   –   jednakże   Sprzedający zobowiązuje    się    nie    korzystać    z    tego    prawa    tak    długo,    jak    długo    Kupujący należycie    wywiązuje    się    z    wszelkich    zobowiązań    wobec    Sprzedającego,    w szczególności     zobowiązań     płatniczych     i     nie     zachodzą     inne     okoliczności wskazane   w   §   4.7.   zdanie   1   niniejszych   Warunków.   W   przeciwnym   przypadku Kupujący    traci    prawo    dochodzenia    wierzytelności    we    własnym    imieniu    i    na nasze   wezwanie   zobowiązany   jest   poinformować   Sprzedającego   o   wszystkich przelanych     na     Sprzedającego     wierzytelnościach     oraz     osobach     dłużników, ujawnić       przelew       wierzytelności       wobec       dłużników       oraz       przekazać Sprzedającemu   wszelkie   dokumenty   i   informacje   niezbędne   do   dochodzenia tych    wierzytelności.    Sprzedający    uprawniony    jest    także    do    bezpośredniego poinformowania   dłużników   Kupującego   o   dokonanej   cesji   i   wezwania   ich   do bezpośredniej zapłaty na swoją rzecz. 9.     Wszelkie     ewentualne     koszty     (w     szczególności     podatek     od     czynności cywilnoprawnych) związane z przelewem wierzytelności ponosi Kupujący. § 6. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia: W   przypadku   braku   odmiennych   wyraźnych   pisemnych   uzgodnień,   przejście ryzyka   przypadkowej   utraty   lub   uszkodzenia   towaru   na   Kupującego   następuje   z chwilą    postawienia    towaru    do    dyspozycji    Kupującego    na    terenie    zakładu Sprzedającego.    W    przypadku    opóźnienia    się    odbioru    /    wysyłki    towaru    z przyczyn   leżących   po   stronie   Kupującego,   przejście   ryzyka   przypadkowej   utraty lub     uszkodzenia     towaru     na     Kupującego     następuje     z     chwilą     zgłoszenia Kupującemu gotowości towaru do wysyłki. § 7. Odpowiedzialność za wady: 1.   Kupujący   jest   uprawniony   do   wystąpienia   z   ewentualnymi   roszczeniami   z tytułu    rękojmi    tylko    wówczas,    gdy    uczynił    zadość    obowiązkowi    zbadania przedmiotu     dostawy     oraz     obowiązkowi     zawiadomienia     Sprzedającego     o dostrzeżonych     wadach,     zgodnie     z     przepisami     prawa     i/lub     niniejszymi Warunkami.     Kupujący     zobowiązany     jest     do     starannego     zbadania     każdej dostawy   pod   kątem   wad   ilościowych,   widocznych   i   możliwych   do   wykrycia   wad jakościowych    oraz    zgodności    dostarczonych    towarów    z    zamówieniem    oraz zobowiązany     jest     zawiadomić     Sprzedającego     na     piśmie     o     ewentualnych wadach/brakach   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   5   dni   od   dnia   wydania towaru.     O     wadach     ukrytych     lub     nie     dających     się     stwierdzić     w     trakcie prawidłowo       przeprowadzonego       badania       Kupujący       zobowiązany       jest zawiadomić   Sprzedającego   na   piśmie   niezwłocznie,   nie   później   niż   w   terminie   7 dni      od      dnia      wykrycia      wady.      Niedochowanie      powyższych      terminów reklamacyjnych   powoduje   utratę   uprawnień   z   tytułu   rękojmi   w   stosunku   do danej   wady.   Podjęcie   przez   Sprzedającego   kontroli   zgłoszonych   wad   lub   działań mających   na   celu   usunięcie   wady   nie   wyklucza   możliwości   podniesienia   przez Sprzedającego zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady. 2.      Sprzedający   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   wady   i   usterki   powstałe   w wyniku   niewłaściwego   załadunku,   rozładunku   i/lub   składowania,   w   tym   także poprzez    narażenie    towarów    na    działanie    warunków    atmosferycznych    i/lub substancji   chemicznych,   naturalnego   zużycia,   niestosowania   się   do   instrukcji Sprzedającego    dotyczących    eksploatacji    i    konserwacji,    nieprawidłowego    lub niezgodnego   z   przeznaczeniem   zastosowania   towaru,   wadliwego   montażu   lub nieuprawnionej obsługi. 3.        Za    dopuszczalne    uznaje    się    nieistotne    odchylenia    w    właściwościach powierzchni,        które    to    odchylenia    nie    stanowią    podstawy    dla    jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego. 4.        Odpowiedzialność    Sprzedającego    z    tytułu    rękojmi    za    wady    wygasa    z upływem    1    roku    od    dnia    wydania    towaru    Kupującemu.    W    przypadku    wad fizycznych   ujawnionych   w   w/w   okresie   rękojmi   Sprzedający   zobowiązuje   się   wg własnego   wyboru   bezpłatnie   albo   wadę   usunąć   albo   dostarczyć   towar   wolny   od wad,    o    ile    dana    wada    istniała    już    przed    przejściem    ryzyka    lub    wynikła    z przyczyny   tkwiącej   już   poprzednio   w   sprzedanej   rzeczy.   Ciężar   dowodu   w   tym zakresie ponosi Kupujący. 5.     Celem     umożliwienia     Sprzedającemu     wywiązania     się     z     obowiązków wskazanych      w      §      7.4.      Kupujący      zobowiązany      jest      do      wyznaczenia Sprzedającemu    odpowiedniego    terminu,    przy    czym    termin    uważa    się    za odpowiedni,    jeśli    wynosi    co    najmniej    30    dni    roboczych.    Sprzedający    może odmówić   usunięcia   wady   lub   dostarczenia   rzeczy   wolnej   od   wad,   jeśli   byłoby   to związane   z   niewspółmiernie   wysokimi   kosztami.   Jako   niewspółmiernie   wysokie należy   uznać   w   szczególności   koszty,   które   przekraczają   30%   wartości   rynkowej towaru, co do którego zgłoszone zostały roszczenia z tytułu rękojmi. 6.   W   przypadku   odmowy,   o   której   mowa   powyżej   w   §   7.5   lub   w   przypadku,   gdy naprawa   lub   dostawa   towarów   wolnych   od   wad   nie   powiedzie   się   dwa   razy, Kupujący   ma   prawo   do   odstąpienia   od   umowy   w   części   dotyczącej   wadliwego towaru     albo     do     żądania     proporcjonalnego     obniżenia     ceny,     przy     czym ewentualne     dalej     idące     roszczenia     przysługują     Kupującemu     wyłącznie     w zakresie   określonym   w   §   8   niniejszych   Warunków.   W   przypadku,   gdy   Kupujący skutecznie    oświadczy,    iż    korzysta    z    prawa    do    obniżenia    ceny,    wyklucza    się prawo   do   odstąpienia   od   umowy   z   powodu   tej   samej   wady.   W   przypadku   wad nieistotnych   Kupującemu   przysługuje   wyłącznie   prawo   do   żądania   obniżenia ceny. 7.   Towary   wymienione   związku   z   naprawą   /wymianą   wadliwego   towaru   stają   się własnością Sprzedającego. 8.   W   przypadku   reklamacji   bezzasadnych   Kupujący   zwróci   Sprzedającemu   na jego    żądanie    wszelkie    koszty    poniesione    przez    Sprzedającego    w    związku    z postępowaniem reklamacyjnym. 9.    Z    roszczeniami    z    tytułu    rękojmi    może    wystąpić    bezpośrednio    wobec Sprzedającego    tylko    Kupujący,    roszczenia    te    nie    mogą    być    przenoszone    na osoby trzecie. 10.   Niniejsze   Warunki   nie   stanowią   żadnej   podstawy   do   udzielenia   Kupującemu jakiejkolwiek   gwarancji   za   jakość   towarów   lub   zapewnienia   o   właściwościach towarów. § 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza: 1.        O    ile    bezwzględnie    obowiązujące    przepisy    prawa    lub    postanowienia niniejszych   Warunków   nie   stanowią   inaczej,   odpowiedzialność   Sprzedającego opiera    się    na    zasadzie    winy    i    ogranicza    się    wyłącznie    do    przypadków    winy umyślnej   oraz   rażącego   niedbalstwa.   Odpowiedzialność   ta   ogranicza   się   zawsze do   szkód   będących   normalnym,   możliwym   do   przewidzenia   i   bezpośrednim następstwem     działania     lub     zaniechania     Sprzedającego,     z     wyłączeniem utraconych korzyści. 2.    Postanowienia    §    8.1.    niniejszych    Warunków    obowiązuje    odpowiednio    w odniesieniu   do   roszczeń   odszkodowawczych   innych   niż   z   tytułu   niewykonania lub    nienależytego    wykonania    umowy,    w    szczególności    do    roszczeń    z    tytułu czynów   niedozwolonych,   z   wyjątkiem   roszczeń   z   tytułu   odpowiedzialności   za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 3.   W   pozostałym   zakresie   jakiekolwiek   roszczenia   odszkodowawcze   Kupującego wobec Sprzedającego, niezależnie od ich podstawy prawnej, są wyłączone. § 9.  Prawo właściwe. Właściwość sądu. Pozostałe postanowienia: 1.   Umowa   oraz   niniejsze   Warunki   podlegają   prawu   Rzeczypospolitej   Polskiej,   z wyłączeniem   Konwencji   Narodów   Zjednoczonych   z   dnia   11.04.1980   o   umowach międzynarodowej      sprzedaży      towarów.      W      sprawach      nieregulowanych niniejszym      Warunkami      zastosowanie      znajdują      postanowienia      kodeksu cywilnego. 2.   Sądem   właściwym   dla   rozstrzygania   wszelkich   sporów   wynikających   z   umów zawartych     w     oparciu     o     niniejsze     Warunki     jest     rzeczowo     właściwy     sąd powszechny      dla      siedziby      Sprzedającego.      Niezależnie      od      powyższego Sprzedający   jest   uprawniony   do   pozwania   Kupującego   przed   sądem   miejsca siedziby/zamieszkania Kupującego. 3.   O   ile   niniejsze   Warunki   nie   stanowią   inaczej,   przelew   praw   i   obowiązków Kupującego     wynikających     z     umów     zawartych     na     podstawie     niniejszych Warunków jest wyłączony. 4.          Ilekroć     w     niniejszych     Warunkach     mowa     jest     o     formie     pisemnej, wystarczającym jest także wysłanie pisma faxem lub poczta elektroniczną. 5.   Kupujący   wyraża   niniejszym   zgodę   na   przetwarzanie   przez   Sprzedającego (P.T.H.   COMPART)   jego   danych   osobowych   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   29.08.1997   o ochronie   danych   osobowych   (Dz.   U   02.101.926   z   późniejszymi   zmianami)   dla celów   należytego   wykonania   zawartych   umów   oraz   w   celach   marketingowych. Udostępnienie     danych     osobowych     przez     Kupującego     jest     dobrowolne. Kupującemu     przysługują     wszystkie     uprawnienia     przewidziane     ustawą     o ochronie   danych   osobowych,   w   szczególności   prawo   wglądu   do   swoich   danych osobowych i ich poprawiania. § 10. Klauzula salwatoryjna: W     przypadku     ewentualnej     bezskuteczności     poszczególnych     postanowień niniejszych    Warunków    pozostałe    postanowienia    niniejszych    Warunków    oraz zawartych     na     ich     podstawie     umów     pozostają     w     mocy.     Postanowienia bezskuteczne   zastąpione   zostaną   innymi   postanowieniami,   które   najbardziej odpowiadać będą celowi gospodarczemu postanowień zastąpionych.

  

BEZPIECZEŃSTWO ! 

Produkty SOYER spełniają wszystkie krajowe i międzynarodowe wymagania, normy, przepisy. Jesteśmy kompleksowo certyfikowani pod względem jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza efektywność produkcyjna zdobyła wiele nagród za technologię, jakość, wzornictwo oraz innowacje.   Wszystkie urządzenia SOYER są testowane zgodnie z normą EN 60974-1: 2005.   Nasze produkty zostały zbadane przez TÜV NORD CERT, niezależną zewnętrzną jednostkę certyfikującą i spełniają wymagania normy TÜV NORD CERT. Potwierdzone pochodzenie towaru – Znak: Made in Germany. Twoje korzyści: Sprawdzone bezpieczeństwo i najwyższa jakość Testowane przez niezależną jednostkę certyfikującą Zgodność z przepisami bezpieczeństwa Zgodność ze wszystkimi normami i wytycznymi Regularne kontrole TÜV Rheinland Sprawdzone pochodzenie z Niemiec Pełna zgodność z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa

Akcja specjalna!

PTH "COMPART" Z.Dziembowski

obchodzi 25-lecie istnienia

Z tej okazji chcielibyśmy podziękować naszym klientom i partnerom biznesowym za współpracę i zaufanie, które wspierało naszą firmę w ciągu ostatnich 25 lat. Liczymy na kontynuowanie naszych wzajemnie korzystnych relacji przez wiele kolejnych lat.  

Chcemy zaoferować Państwu niższą

cenę zakupu wybranych typów

maszyn i śrub dla zamówień

złożonych do 18.12.2018

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii szybkiego mocowania oferujemy całą gamę produktów do przypawania śrub i innych elementów złącznych. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za wprowadzanie na rynek produktów, które funkcjonują w sposób niezawodny w długim okresie, a tym samym optymalnie zaspokajają potrzeby klientów. Innowacje i optymalizacja produktów to kluczowe czynniki sukcesu naszej firmy.

 Link do:   BMS-4   -   BMS-8N   -   BMS-9   -   BMS-10N   -   HesoMatic-9   -   BMK-

8i   -   BMK-10i   -   BMK-12W   -   BMK-16i   -   BMH-22i   -   BMH-30i 

PL  |  EN  |  DE 

MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE